Regulamin

I – Postanowienia ogólne; Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie „OWS”, określają zasady realizacji umów sprzedaży bądź dostawy towarów zawieranych przez Admitex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Wojska Polskiego 136C, 41 – 208 Sosnowiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000473325, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymującą się numerem NIP: 6443504636, REGON: 243347617, zwanej dalej „Sprzedającym”.
 1. Użyte w OWS określenia oznaczają:
 • Sprzedający – Admitex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu,
 • Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży czy dostawy,
 • Towar – rzeczy ruchome sprzedawane lub dostarczane przez Sprzedającego,
 • Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), zwanej dalej w skrócie: „k.c.”, bądź umowa dostawy w rozumieniu art. 605 i nast. k.c.,
 • Zamówienie – oferta składana przez Kupującego Sprzedającemu, w rozumieniu art. 661 k.c., tj.oświadczenie woli zawierające istotne postanowienia przyszłej (oferowanej) umowy oraz stanowczą propozycję jej zawarcia,
 • dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 ze zm.),
 • kredyt kupiecki – odroczenie przez Sprzedającego względem Kupującego terminu zapłaty ceny za zamówiony Towar.
 1. Postanowienia OWS mogą być zmieniane przez Sprzedającego, o czym informuje on umieszczając wszelkie zmiany na bieżąco na swojej stronie internetowej, tj. www.admitex.com.
 2. Postanowienia OWS mają zatasowanie do konsumentów w rozumieniu art. 221 k.c., o ile nie naruszają one przepisów bezwzględnie obowiązujących, dotyczących konsumentów, wówczas to te przepisy mają zastosowanie.
  II – Zamówienie (oferta), potwierdzenie zamówienia;
 1. Złożenie Zamówienia w formie pisemnej, telefonicznie, faksem bądź w drodze e-mail przez Kupującego, a następnie jego akceptacja przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Zamówienie winno zawierać co najmniej: oznaczenie stron, sprecyzowanie zamawianego Towaru, jego oznaczenie oraz ilość, z tym zastrzeżeniem, iż cena zamawianego Towaru ustalona zostanie między stronami podczas składania Zamówienia przez Kupującego i jego przyjmowania przez Sprzedającego (negocjacje – podczas spotkania, rozmowy telefonicznej, wymiany korespondencji e-mail między stronami).
 2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia, stwierdzającego datę jego złożenia, rodzaj zamówionych Towarów oraz ich cenę, a także jego akceptację przez Sprzedającego, nastąpi telefonicznie, faksem, bądź w drodze wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedającego na wskazany przy składaniu Zamówienia przez Klienta adres poczty elektronicznej, numer faksu lub telefonu.
 3. Zamówienia przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze, przy czym Zamówienia złożone po godzinie 12.00 uważa się za złożone następnego dnia roboczego. Wskazywane godziny ustalone są na podstawie czasu urzędowego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a to zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2003 roku o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 144 ze zm.).
 4. Reklamy oraz innego rodzaju ogłoszenia i informacje handlowe o Towarach Sprzedającego, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl art. 66¹ k.c. tj. nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji.
 5. W przypadku wskazania jakichkolwiek zastrzeżeń przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą potwierdzenia telefonicznie, faksem bądź w drodze e-mail przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia po uwzględnieniu zastrzeżeń.
 6. Wszelkie zmiany Zamówienia Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu najpóźniej w dniu roboczym, w którym dokonano Zamówienia do godz. 12.00 czasu wskazanego w ust. 3, jednakże przed akceptacją Zamówienia przez Sprzedającego. Wyjątek stanowi złożenie Zamówienia telefonicznie, wówczas nawet po akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego, możliwe są ewentualne zmiany w Zamówieniu w ww. czasie, zgłoszone przez Kupującego telefonicznie.
 7. Przedmiotem Umowy są Towary według specyfikacji ze złożonego Zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych Towarów po uprzednim opublikowaniu powyższych zmian w instrukcjach technicznych, znajdujących się na stronie internetowej Sprzedającego. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej Sprzedającego, bądź wskazywane indywidualnie przez Sprzedającego przy składaniu Zamówienia przez Kupującego. Przy czym Zamówienia składane przed opublikowaniem ww. zmian, w sytuacji braku ustaleń w tym zakresie indywidualnie z Kupującym, będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 9. Złożenia Zamówienia może dokonać każdy, kto jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź został umocowany do złożenia Zamówienia imieniem osoby prawnej albo imieniem jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Umowy bez prawa Klienta do odszkodowania, jeżeli płatność z tytułu ceny sprzedaży wynikającej z poprzednio zawartych Umów nie została uregulowana, choćby w części, a wierzytelność z nich wynikająca jest w całości wymagalna.
 11. W sytuacji skorzystania przez Sprzedającego z prawa odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezwartą, zaś to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 12. O fakcie odstąpienia od Umowy Klient będzie poinformowany, telefonicznie, faksem, w drodze wiadomości e-mail, bądź listownie.
 13. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy, zawieranej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  III – Ceny i warunki płatności;
 1. Cena Towaru ustalana i precyzowana jest w momencie zawierania Umowy, indywidualnie z każdym Kupującym (akceptacja Zamówienia).
 2. Faktura VAT wystawiona i podpisana przez Sprzedającego stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
 3. Faktury VAT wystawiane są przez Sprzedającego na podstawie zaakceptowanych przez strony cen w momencie składania Zamówienia przez Kupującego, tj. cen ustalonych indywidualnie przez strony.
 4. Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego, jednakże jedynie do czasu wykorzystania przez Kupującego Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, czy też do momentu jego połączenia lub pomieszania z innymi rzeczami, kiedy to własność przejdzie na Kupującego.
 5. Sprzedający ustala w momencie przyjęcia Zamówienia i jego akceptacji, ewentualny indywidualnie ustalany kredyt kupiecki dla Kupującego.
 6. W przypadku przekroczenia przez Kupującego przyznanego mu limitu kredytu kupieckiego (który określa Sprzedający), o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego telefonicznie, faksem, bądź poprzez wiadomość e-mail, wszystkie należności stają się natychmiast wymagalne. Jeżeli Kupujący nie ureguluje wymagalnych dotychczas należności w określonym przez Sprzedającego terminie, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania realizacji kolejnych Umów.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia, liczonych od wymagalnych należności wynikających z faktury VAT, natomiast po przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego, Sprzedający naliczy mu odsetki ustawowe, począwszy od dnia następującego po terminie przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu kupieckiego udzielonego Kupującemu przez Sprzedającego, choćby wierzytelność zgodnie z treścią dokumentującej ją faktury VAT nie była jeszcze wymagalna, a zatem termin zapłaty wskazany w treści faktury VAT jeszcze nie nadszedł.
 1. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
 2. Jeżeli cena będzie podana w walucie innej niż w polskich złotych (PLN), przyjmuje się, że cena została ustalona w polskich złotych (PLN) przeliczając ją według średniego kursu sprzedaży danej waluty w NBP z dnia faktycznego wydania Towaru z magazynu Sprzedającego.
 3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny z tytułu sprzedaży Towaru w terminie wskazanym w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
  IV – Warunki dostawy i transport;
 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą załadowania Towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Kupującego bądź przewoźnika świadczącego Kupującemu usługę transportową.
 2. Jeżeli Sprzedający świadczy Kupującemu usługę transportową, ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia.
 3. Utrata lub uszkodzenie Towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany Towar.
 4. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz ewentualnych widocznych wad.
 5. Po zbadaniu Towarów podpisany zostanie dokument jego wydania (dokument WZ), który oznacza potwierdzenie zgodności parametrów wydanego Towaru ze specyfikacją techniczną określoną w Umowie i braku wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu Towaru w chwili jego odbioru.
 6. Jeżeli Kupujący przetworzy Towar w jakikolwiek sposób, bądź połączy lub pomiesza go z innymi rzeczami, w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodności odebranego Towaru z Zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
 7. Strony ustalają, że koszt załadunku oraz rozładunku Towaru spoczywa na Sprzedającym, o ile strony nie zastrzegą inaczej przy zawieraniu Umowy.
 8. Przekazywane Kupującemu przez Sprzedającego wraz z Towarem dokumenty dotyczące jakości Towaru lub określające jego parametry i właściwości techniczne, w szczególności atesty, aprobaty, świadectwa jakości, nie stanowią potwierdzenia Sprzedającego zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia Sprzedającego, że towar spełnia zawarte w nich kryteria. Dokumenty te stanowią informację Sprzedającego, że zgodnie z oświadczeniem producenta towar został wykonany zgodnie z wskazanymi w nim kryteriami.
 9. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania dokumentów wymienionych w ust. 8 na prośbę Kupującego w terminie 7 dni od uzyskania informacji od Kupującego, przekazanej Sprzedającemu telefonicznie, faksem, czy też przesłanej w drodze e-mail.
 10. Sprzedający obliguje się do zakończenia dostawy w ciągu 48 godzin od daty przyjęcia Zamówienia. Sprzedający będzie uprawniony do przesunięcia ustalonego terminu dostawy w przypadku zdarzeń, m.in. takich jak: wydłużony czas produkcji zamówionego Towaru, złe warunki atmosferyczne, usterki środków transportu, zatory na drogach, zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego.
 11. Kontenery, palety, beczki oraz inne opakowania zwrotne należy przekazać Sprzedającemu najpóźniej w ciągu 60 dni od daty rozładunku Towaru. Po upływie wskazanego terminu Sprzedającemu przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT z tytułu należności za niezwrócone Sprzedającemu opakowania zwrotne, które stanowić będzie wartość tych opakowań w momencie ich wydania przez Sprzedającego Kupującemu. Uiszczenie ceny wskazanej w fakturze VAT przez Kupującego, stanowi o uzyskaniu przez niego prawa własności do ww. opakowań. Sprzedający może odmówić przyjęcia uszkodzonych opakowań zwrotnych lub obciążyć Kupującego kosztami ich naprawy, ze wskazaniem, iż mają tutaj odpowiednio zastosowanie zd. 2 i 3 ust. 11.
  V – Wady towaru – gwarancja, postępowanie reklamacyjne;
 1. Kupujący, będący przedsiębiorcą ma obowiązek powiadomić Sprzedającego o wadach zakupionego Towaru, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wydania Towaru, pod rygorem utraty gwarancji na zakupiony Towar. W stosunku do konsumentów ww. termin liczony jest od dnia wykrycia wady przez Kupującego.
 2. Gwarancja na zamówiony Towar jest udzielana przez Sprzedającego na piśmie i doręczana w momencie wydania Towaru Kupującemu;
 3. Gwarancja udzielana przez Sprzedającego jest jedynie na Towar o właściwościach i parametrach z momentu jego wydania Kupującemu, nie natomiast na Towar zastosowany w dalszej produkcji przez Kupującego, w tym m.in. Towar o zmienionych cechach, przerobiony, czy też pomieszany bądź połączony z innymi rzeczami przez Kupującego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku, gdy:
a)     Kupujący przetworzył Towar, bądź pomieszał, czy też połączył z innym Towarem. b)     wady Towaru powstały w trakcie jego rozładunku. c)     Kupujący dokonał naprawy Towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 1. Zawiadomienie o wadzie Towaru (reklamacja) musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
 2. W przypadku złożenia reklamacji w ramach gwarancji, Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu wadliwy Towar w celu jego zbadania. Reklamowany Towar odbiera Sprzedający, po uprzednich ustaleniach z Kupującym, odnośnie miejsca i terminu odbioru Towaru.
 3. Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu przez Sprzedającego reklamowanego Towaru, w tym także na podstawie otrzymanych od producenta dokumentów lub zleconej ekspertyzy.
 4. Każda reklamacja zgłoszona przez Kupującego będzie rozpatrywana indywidualnie. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego: listem poleconym, faksem, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający naprawia, bądź wymienia wadliwy Towar na wolny od wad na swój koszt w terminie uzgodnionym z Kupującym. W przypadku konieczności poniesienia przez Sprzedającego nadmiernych kosztów naprawy, bądź wymiany Towaru lub naprawa, bądź wymiana Towaru jest niemożliwa, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru i zwrócić Kupującemu wartość wadliwego Towaru.
 6. Wymiana wadliwego Towaru przez Sprzedającego na Towar wolny od wad, czy też zwrot wartości wadliwego Towaru może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Sprzedającemu wskazywanego Towaru.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient, będący przedsiębiorcą ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego zamówienia przez Sprzedającego.
 8. Złożenie reklamacji, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany mu Towar.
 9. Błędy, czy też braki w Zamówieniu, wynikające z treści złożonego przez Klienta Zamówienia, nie stanowią postawy do uwzględnienia reklamacji.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego zastosowania Towaru przez Kupującego, tj. zastosowanie Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, ogólnie przyjętymi wskazaniami, w tym wynikającymi z określonych parametrów technicznych Towaru;
 11. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Towaru, gdy są one spowodowane nienależytym jego wykonaniem przez producenta.
 12. Sprzedający wyłącza uprawnienie z tytułu rękojmi za wady Towaru, względem Kupujących, będących przedsiębiorcami.
  VI – Korespondencja;
 1. O każdorazowej zmianie siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji, a także numeru faksu i adresu e-mail strony będą się każdorazowo informować listem poleconym, faksem, bądź w wiadomości e-mail. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na dotychczas wskazany adres do doręczeń korespondencji, numer faksu oraz adres e-mail, uważa się za skuteczne.
 2. Niepodjęcie przez jedną ze stron Umowy, pisma nadanego przez drugą stronę, na wskazany dotychczas adres, będzie uznane za jego skuteczne doręczenie, po upływie 7 dni licząc od dnia drugiego awizowania.
  VII – Odpowiedzialność;
 1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za wydany Towar, Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych.
 2. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności, wynikającej z jakiejkolwiek faktury VAT wystawionej mu wcześniej przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do powstrzymania się od wykonania wszelkich zawartych Umów do czasu uregulowana przez Kupującego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, jeżeli opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia Towaru Sprzedającemu przez dostawcę Towaru lub gdy wynika to z okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
  VIII – Postanowienia końcowe;
 1. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z uznaniem niniejszych warunków.
 2. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności k.c.
 3. W przypadku, gdy poszczególne postanowienie OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku będą miały zastosowanie do ww. postanowienia przepisy obowiązującego prawa, do czasu jego zmiany przez strony z zachowaniem uprzedniej intencji stron.
 4. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.
 5. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, w sporach z przedsiębiorcami, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach.

0

OPRACOWANYCH PRODUKTÓW

0

KONTENERÓW 1000 L W OBIEGU

0

TON WYPRODUKOWANYCH DOMIESZEK

0

RECEPTUR OPRACOWNYCH DLA KLIENTÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Admitex sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Wojska Polskiego 136C
41-208 Sosnowiec

NIP: 644-350-46-36
REGON: 243347617
KRS: 0000473325

+48 32 601 24 79
biuro@admitex.pl